ஆமா, யாராவது படிக்கிறீங்களா?!(த்தேவையா எங்களுக்கு!!)

Wednesday, June 15, 2011

சந்தோசப்பட்டான் சரவணன்!

õ‹êõ‹êñ£Œ
õழிவழிò£Œ õ‰î
õòலி,
விதைŠðªî™ô£‹
ºளைŠðதிலை
â¡ðது ªîரிது
விõê£ò‹ ªêŒது
õயிŸறை
è¿வி‚ªè£‡®¼‰î£¡...
   
   õ£ù‹-
ªðŒது
ªðŒò£ñ½‹
õதைˆது‚ªè£‡®¼‰îது,
சிÁ விõê£யிèளை.

ðஞ்ê£òˆது õ£ªùலியி
Þ®»ì¡
Üடைñழை»‹
õ¼ªñ¡Á
ݼì‹
ªê£™லி‚ªè£‡®¼‰î£˜èœ.

²ŸÁŠð†®™
⃫è«ò£
Þ®யி¡
êŠî‹ «è†´,
ï†ìறிற்கு
ï™ô
õ‰îªî¡Á
ꉫî£ûŠð†ì£¡
êóõí¡!
       
(܉îñ£¡ îமி Þô‚கிòñ¡ø ðயிŸசி Üவையி  04-9-2009ல் ð£ìŠªðŸøது)

No comments: